Not Angka Kalimba DJ Aku Suka Bodi Mama Muda

Posted on

                         

Not Angka Kalimba dan Lirik Lagu DJ Aku Suka Bodi Mama Muda

Susunan Huruf : D B G E C A F D   C  E E G B D F A C E  
Susunan Angka : 2″ 7′ 5′ 3′ 1′ 6 4 2    1   3 5 7  2′ 4′ 6′ 1″ 3″

4/5/6  4/5/ 6
5/4/6 4/5/ 6
1/’ 7 6 5/
4/ 3 5/ 4/ 3 5/
65/ 67 65/4/
4/5/6 5/4/6   4/5/ 6
1/’ 7 6 5/
 
4/ 3 5/
765/ 65/ 4/ 3

4/5/6  4/5/ 6
5/4/6 4/5/ 6
1/’ 7 6 5/

4/ 3 5/ 4/ 3 5/
65/ 67 65/4/

4/5/6 5/4/6   4/5/ 6
1/’ 7 6 5/

4/ 3 5/
7  6  5/ 65/4/5/ 65/ 64/

Musik
5/ 67 65/4/
1/’ 1/’ 1/’  2’1/’ 1/’ 1/’
1/’ 1/’ 1/’ 2′ 1/’ 2′ 3′ 2′ 1/’

1/’ 1/’ 1/’  2’1/’ 1/’ 1/’
1/’ 1/’ 1/’  2’1/’  4/ 4/

1/’ 1/’ 1/’  2’1/’ 1/’ 1/’
1/’ 1/’ 1/’ 2′ 1/’ 2′ 3′ 2′ 1/’

1/’ 1/’ 1/’  2’1/’ 1/’ 1/’
7  6  5/ 4/

1/1/ 21/ 1/1/1/
1/1/1/ 21/ 2321/
1/1/1/21/ 1/1/1/
1/1/1/ 21/ 4/’4/’

1/1/ 21/ 1/1/1/
1/1/1/ 21/ 2321/
1/1/ 21/ 1/1/1/
7.6.5/’ 4/’

~~~
71/’  76   5/6
Aku suka bodi
6 76    766     676     71/’ 1/’
mama muda mama muda
2′ 3′ 3′ 2′ 1/’ 2′ 1/’ 7

666765/64/     6 76   766
mama muda mama muda
6   76   1/’ 76
mama muda
1/’ 71/’ 2′ 1/’ 67 77

71/’  76   5/6
Aku suka bodi
6 76    766     676     71/’ 1/’
mama muda mama muda
2′ 3′ 3′ 2′ 1/’ 2′ 1/’ 7

666765/64/     6 76   766
mama muda mama muda
6   76   1/’ 76
mama muda

1/’ 71/’ 2′ 1/’ 67 77
765/65/ 4/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *